Regulamin Wypożyczalni

                                                                        §1 Warunki wynajmu sprzętu.

1. Podstawą wynajęcia sprzętu jest spisanie umowy wynajmu pomiędzy Wypożyczalnią Sprzętu MATRAS , zwaną w dalszej części WYNAJMUJĄCYM, a osobą fizyczną lub firmą pożyczającą zwaną w dalszej części NAJEMCĄ.
2. Umowa spisywana jest przez WYNAJMUJĄCEGO na podstawie dobrowolnie okazanych przez NAJEMCĘ, dwóch ważnych dokumentów ze zdjęciem oraz adresem zameldowania.
3. Dane osobowe NAJEMCY, spisywane są podczas zawierania umowy wynajmu sprzętu, w której należy podać: imię, nazwisko, adres zameldowania, PESEL, nr. Prawo-jazdy, telefon (ew. NIP, REGON).
4. Umowa wynajmu zawierana jest na czas określony, a jej ważność wygasa po oddaniu sprzętu przez NAJEMCĘ zgodnie z §4.pkt.1,2,3.
5. W przypadku braku wyrażenia zgody NAJEMCY na okazanie w/w dokumentów, umowa wynajmu nie zostanie zawarta, a NAJEMCA nie będzie miał możliwości wypożyczenia jakiegokolwiek sprzętu.
6. Podczas wypożyczania zostaje pobrana kaucja zwrotna, która jest ewentualnym zabezpieczeniem dla WYNAJMUJĄCEGO w przypadku wynikłych strat, uszkodzeń, kradzieży lub dewastacji podczas eksploatacji sprzętu. O wysokość kwoty pobieranego depozytu decyduje wartość wypożyczanego sprzętu oraz czas na jaki jest on wynajmowany. Stali i zaufani klienci mogą liczyć na obniżoną stawkę kaucji lub całkowite jej zniesienie.
7. Wynajem sprzętu na okres jednej doby rozumiany jest jako maksymalnie 8 godzin pracy wypożyczonego urządzenia/maszyny.
8. Wysokość stawki dziennej jest regulowana w zależności od długości najmu, zgodnie z cennikiem oraz przyznanymi rabatami.
9. Czynsz według stawki dobowej oznacza zwrot przed 24 godzinami. Zdanie maszyny po upływie 24 godzin powoduje naliczenie kolejnej stawki dobowej.
10. Czynsz jest ustalony za czas wynajmu i nie uwzględnia faktycznego czasu pracy urządzenia, jest obliczany od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu sprzętu.
11. Wypożyczone urządzenia są w pełni sprawne technicznie, nie podlegają amortyzacji ani wykupowi.
12. Nie naliczane są stawki za niedziele i święta (nie dotyczy urządzeń mogących pracować w te dni).
13. Przy wynajmie na jeden dzień roboczy przetrzymanie maszyny przez niedziele i dni świąteczne nie powoduje obniżenia stawki najmu.
14. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstw awarii urządzenia jak:
uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków (dochodów, płace zatrudnionych pracowników, niezrealizowanych choć przyjętych zleceń itp.).
15. Faktury VAT będą wystawiane na koniec każdego miesiąca oraz na koniec okresu wypożyczenia.

                                                           §2 Zobowiązania WYNAJMUJĄCEGO.

1. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że sprzęt, będący przedmiotem umowy jest w dobrym stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytku, bez żadnych ukrytych wad.
2. Przed każdym wypożyczeniem sprzętu WYNAJMUJĄCY ma obowiązek zapoznać NAJEMCĘ z dokładną instrukcją obsługi i przeszkolić go w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.
3. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i ewentualne szkody powstałe w czasie użytkowania narzędzi.
4. WYNAJMUJĄCY zobowiązuje się do ochrony danych osobowych NAJEMCY i nieprzekazywania ich osobom trzecim bez wyraźnej zgody NAJEMCY.

                                                                      §3 Zobowiązania NAJEMCY.

1. NAJEMCA przyjmuje do użytku sprzęt będący własnością WYNAJMUJĄCEGO, z obowiązkiem zwrotu w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie.
2. NAJEMCA oświadcza, że został zapoznany z instrukcją obsługi i został przeszkolony w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.
3. NAJEMCA zobowiązuje się płacić WYNAJMUJĄCEMU czynsz w wysokości wynikającej z przemnożenia ilości dni najmu i stawki za jedną dobę według obowiązującego cennika. W przypadku zwłoki w płatności, WYNAJMUJĄCY uprawniony jest do żądania ustawowych odsetek.
4. Przy wypożyczeniu sprzętu na jedną dobę NAJEMCA nie będzie użytkował maszyny/urządzenia dłużej niż 8godzin zgodnie z §1.pkt.6 regulaminu.
5. NAJEMCA zobowiązuje się, iż wynajęty sprzęt będzie użytkował zgodnie z jego przeznaczeniem, nie będzie dokonywał napraw bez wiedzy i zgody WYNAJMUJĄCEGO, nie odda przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub w podnajem, zabezpieczy sprzęt przed uszkodzeniem, kradzieżą i zniszczeniem.
6. Od chwili odbioru sprzętu od WYNAJMUJĄCEGO do momentu jego zwrotu NAJEMCA ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie; kradzież lub dewastacje NAJEMCA ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania.
7. W razie zaginięcia, utraty lub zniszczenia sprzętu NAJEMCA zobowiązany jest zapłacić WYNAJMUJĄCEMU równowartość jego ceny rynkowej.
8. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nie przestrzeganie w/w instrukcji oraz zasad bhp będą obciążały NAJEMCĘ.
9. Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe w skutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez NAJEMCĘ ponosi NAJEMCA.
10. NAJEMCA zrzeka się wszelkich roszczeń wobec WYNAJMUJĄCEGO z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.

                                                                                §4 Zwrot sprzętu.

1. NAJEMCA zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w przewidywanym dniu zwrotu, podanym na umowie wynajmu, nie później niż do godziny, w której został on wypożyczony. W przypadku zwrotu przedmiotu najmu po terminie wygaśnięcia umowy najmu, zostanie naliczony czynsz za każdy dzień zwłoki według obowiązującego cennika.
2. Zwrócony sprzęt powinien być kompletny, w pełni sprawny, wolny od wszelkich wad, oczyszczony, a jego stan techniczny nie powinien być pogorszony ponad normalne zużycie.
3. W przypadku zwrotu brudnego przedmiotu najmu, NAJEMCA poniesie koszty mycia według obowiązującego cennika.

                                                                    §5 Zerwanie umowy wynajmu.

1. Zerwanie umowy następuje w przypadku:
a)samowolnego przedłużenia czasu użytkowania bez powiadomienia o tym fakcie WYNAJMUJĄCEGO,
b) braku rozliczenia za okres przekraczający 30 dni,
c) używanie wynajętego sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i zasadami sztuki.
2. Zerwanie umowy powoduje rygor natychmiastowego zwrotu wynajętego urządzenia oraz rozliczenia NAJEMCY zgodnie z §3.pkt.3.
Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:30
Przedłużanie czasu najmu może nastąpić za zgodą Wypożyczalni, prosimy koniecznie nas powiadamiać telefonicznie 
pod nr tel.883008131Można również do nas pisać na adres email biuro@wynajem-limanowa.pl
wypożyczalnia
Scroll to Top